Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (OPEN IN NIEUWE PAGINA)

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FILTERQUEEN.NL onderdeel van ALL CARE PRODUCTS (hierna te noemen: “DE WEBSITE /DE WEBSHOP”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DE WEBSITE/ DE WEBSHOP worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DE WEBSITE/ DE WEBSHOP ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van DE WEBSITE/ DE WEBSHOP zijn vrijblijvend en DE WEBSITE/ DE WEBSHOP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DE WEBSITE/ DE WEBSHOP. Zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DE WEBSITE/ DE WEBSHOP dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief lokale BTW (6% of 21% BTW) en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden, zonder korting of compensatie, bij vooruitbetaling of bij aflevering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van DE WEBSITE/ DE WEBSHOP.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door DE WEBSITE/ DE WEBSHOP bent u een bedrag van vijfentwintig euro (EUR 25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien DE WEBSITE/ DE WEBSHOP haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van DE WEBSITE/ DE WEBSHOP om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DE WEBSITE/ DE WEBSHOP gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DE WEBSITE/ DE WEBSHOP.

Artikel 4. Levering
4.1 De door DE WEBSITE/ DE WEBSHOP opgegeven levertijden zijn normaliter haalbaar. Door een onverwachte run op bepaalde artikelen kan een levering uitlopen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DE WEBSITE/ DE WEBSHOP verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DE WEBSITE/ DE WEBSHOP geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 DE WEBSITE/ DE WEBSHOP garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u DE WEBSITE/ DE WEBSHOP daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, via de mail en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DE WEBSITE/ DE WEBSHOP de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan DE WEBSITE/ DE WEBSHOP te retourneren. Koper dient deze goederen bij verzending te verzekeren tegen schade door transport. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Terugbetaling van door Koper geweigerde goederen
De betaalde som wordt via bankoverschrijving overgemaakt aan de Koper, na ontvangst en controle van de goederen. Geretourneerde goederen worden door DE WEBSITE/ DE WEBSHOP geweigerd en teruggestuurd naar koper, bij het ontbreken of beschadiging van de originele verpakking of wanneer de goederen gebruikt of beschadigd werden door de Koper. Ingeval van weigering van ontvangst aan de deur door de Koper, zal een vergoeding bepaald in artikel 7.5 met de terugbetaling worden verrekend.

7.5 Bij weigering van ontvangst door de klant van een vooraf betaalde zending, wordt een schadeloosstelling van ter grootte van de verzendkosten + € 18,00 administratiekosten aangerekend. Indien een, niet vooraf betaalde, zending aan de deur wordt geweigerd, zal er een schadeloosstelling van 3% van de verkoopsom (met een minimum van €75,00 ) + € 18,00 administratiekosten + de invoer – en transportkosten in rekening worden gebracht. U machtigd ,bij bestelling, DE WEBSITE/ DE WEBSHOP deze schadeloosstelling via een éénmalige incasso van het door u bij uw bestelling opgegeven rekeningnummer te incasseren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DE WEBSITE/ DE WEBSHOP, dan wel tussen DE WEBSITE/ DE WEBSHOP en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DE WEBSITE/ DE WEBSHOP, is DE WEBSITE/ DE WEBSHOP niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DE WEBSITE/ DE WEBSHOP.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DE WEBSITE/ DE WEBSHOP in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DE WEBSITE/ DE WEBSHOP gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DE WEBSITE/ DE WEBSHOP kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan DE WEBSITE/ DE WEBSHOP schriftelijk opgave doet van een adres, is DE WEBSITE/ DE WEBSHOP gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan DE WEBSITE/ DE WEBSHOP schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door DE WEBSITE/ DE WEBSHOP gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DE WEBSITE/ DE WEBSHOP deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DE WEBSITE/ DE WEBSHOP in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DE WEBSITE/ DE WEBSHOP vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 DE WEBSITE/ DE WEBSHOP is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Menu
All search results